Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הגשת מועמדות

טופס זה הינו טופס הגשת מועמדות בלבד ואינו מאשר חברות בפורום.

קבלת חברות לפורום היא רק לאחר אישור בכתב מהנהלת הפורום. מועמדים אשר ימצאו מתאימים ע"י ועדת האיתור יוזמנו לראיון אישי.

עלות חברות בפורום לאדם פרטי הינה תשלום שנתי של 2,200 ש"ח   

בתשלום חודשי קבוע בהוראת קבע של 183 ש"ח.

תשלום עבור חברות וארגונים הינו 400 ש"ח לחודש 4,800 ש"ח לשנה מינוי ארגון \חברה,

בה ניתן לשלוח כל פעם נציג אחר לפעיליות והמפגשים ובלבד שהם בדרגי הנהלה.  סמנכ"ל/ית, מנכ"ל/ית