תקנון האתר

טיפוח יזמות והדרכה הפורום הישראלי למנהיגות וחדשנות בע"מ (חל"צ) מספר חברה: 515721066 מהווה הוא רשת למנהיגים ומנהיגות המקדמים המקדמת מנהיגות אזרחית חדשנית במגוון תחומי פעילות (להלן: "הפורום"). הפורום רואה עצמו כמזדהה עם ערכי הכלכלה החופשית, צדק חברתי, יזמות אזרחית ובשירות הוגן של הממשלה לאזרח.

החברות בפורום הישראלי למנהיגות:
1 .החברות בפורום היא וולונטרית וכפופה להוראות תקנון זה על כלל התיקונים אשר יחולו בו מעת עת.
2 .המעוניין לקחת חלק בפורום הישראלי למנהיגות יגיש מועמדותו להתקבל כחבר באמצעות אתר האינטרנט של הפורום וישלם דמי מועמדות כפי שמופיע באתר הפורום.
3 .מועמד לחברות בפורום לא יתקבל כחבר רשמי אלא לאחר ראיון קבלה שיערך על ידי ועדת קבלת חברים של הפורום, או לאחר אישור בכתב של ועדת האיתור של הפורום ואשר סמכות קבלת או שלילת מועמדות כחבר נתונה לה, ובכפוף לשיקול דעתם הבלעדי היכול להשתנות מעת לעת.
4 .חבר פורום יהא מי שעומד בקריטריונים הקבועים בפרק זה, שילם דמי הגשת מועמדות, ויעבור בדיקה או ראיון בפני ועדת הקבלה של הפורום, שילם את דמי החבר, חתם על טופס הצטרפות והכל בהתאם להוראות תקנון זה (להלן: "חבר פורום").
5 .חבר בפורום יהא מעל גיל 21 המזדהה עם ערכי הפורום ומטרותיו, אקטיביסט בעל פוטנציאל חברתי ועסקי, או בעל תפקיד ניהולי בכיר בסקטור הציבורי והעסקי.
6 .החברות מיועדת ליחיד בלבד והחברות, לרבות כל זכות מכוחה ולרבות כל הטבה אשר ניתנה מכוחה, הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.
7 .חבר פורום ייחשב כמי שקרא והסכים לכל הוראות התקנון וטופס ההצטרפות, לרבות כל שינוי עתידי בו. ככל שאין הוא מסכים להם, אין הוא זכאי להצטרף כחבר בפורום. הפורום שומר על זכותו לשנות ו/או לעדכן ו/או לתקן מעת לעת את הוראות תקנון זה, והכל כפי שימצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
8 .חבר פורום מאשר כי ידוע לו כי מילוי פרטי ההתקשרות על גבי טופס ההצטרפות מהווה תנאי לחברות, כמי שהסכים מרצונו החופשי ששמו ופרטיו, כפי שנמסרו על ידו במעמד ההצטרפות לפורום ישמשו את הפורום לקידום פעולותיו, עריכת ניתוח מידע, מחקר סטטיסטי ולשם דיוור ישיר לחברי הפורום, כך ששימוש במידע הנ"ל לא יחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה את החבר בכל סעד ו/או פיצוי.
9 .חבר הפורום מאשר קבלת מידע באמצעות דיוורים שונים, לרבות דיוור בהודעות דוא"ל, בהודעות SMS ו/או בכל דרך אפשרית אחרת והכל בכפוף להוראות כל דין.
10 .חבר הפורום אינו זכאי להשתמש בסימני מסחר, תכנים, שמות, עיצובים ותכנים גראפיים, מוסיקה, קבצים, תמונות, תצלומים, סרטונים, מלל וסימנים המופיעים באתר האינטרנט של הפורום ו/או דף הפייסבוק של הפורום ו/או בהודעות ופרסומים של הפורום ו/או בדיוורים של הפורום ו/או בכל חומר שיווקי ו/או פרסומי אחר של הפורום, למטרות שאינן לצורך אישי ובלתי מסחרי. אין להעתיק, להשתמש, להציג, להפיץ או לאפשר לאחר לעשות מי מהפעולות הנ"ל בקשר לתכנים, בכל דרך, לרבות באתרי אינטרנט, פרסומים מכל מין וסוג וכיוצא בזה. 

דמי חבר
11 . ההצטרפות לפורום כרוכה בתשלום דמי חבר בעלות שנתית כפי שמופיע באתר הפורום דמי החבר הנפרשים לתשלומים חודשיים קבועים ומקנים כניסה לאירועי הפורום הפתוחים, העצמת חברי הפורום תוך פרסומם והצגתם וכן מתן הזדמנויות השפעה במוקדי החלטות ובמרחב הציבורי כולו.
12 .חבר שלא שילם דמי החבר, יקבל התראה וישלם בחודש שלאחריו את יתרת החוב.
13 .הפורום שומר לעצמו הזכות לעדכן, מעת לעת, את שיעור דמי החברות, להגדילם או להפחיתם, על פי שיקול דעתו הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת.
14 .למען הסר ספק, במידה וחבר הצטרף לפורום ושילם את דמי החברות, ולאחר מכן דמי החברות פחתו, לא יהא החבר זכאי להחזר ו/או להנחה כלשהם על דמי החברות שכבר שילם.

דרכי תשלום
15 .תשלום דמי חברות לפורום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

הפסקת חברות
16 .חבר אשר מעוניין להפסיק חברותו בפורום יתריע על כך כ-30 ימים מראש, באמצעות הודעה בכתב.
17 .הפורום, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, רשאי להפסיק חברות כל חבר שאינו עומד ו/או יפסיק לעמוד בקריטריונים המקנים זכאות לחברות בפורום ו/או יבצע פעולות הפוגעות בפורום ו/או במי מחבריו ו/או לנצל את חברי הפורום למטרותיו האישיות.
18 .הפורום שומר על זכותו שלא לאשר הצטרפות ו/או הארכת חברות ו/או להורות על הפסקת חברות על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי כל חובה לנמק זאת.